Apartement T3 avec profits très lucratifs - TAMM03AN - TAMM03AN

Apartement T3 avec profits très lucratifs - TAMM03AN

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ea074a86-c913-4550-ad2f-8d6ab8446cf2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/c91b4f40-5573-4e0b-8b7e-a80ca288ff23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/a6b5ed66-f047-41f7-947c-f4ea58466353.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/789bd6ef-f5b1-4de2-bf52-eaa29bc4fd6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/53e4b925-8431-46d7-bf93-216eaa342fe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/82c57253-4016-4b5f-9484-4d83e4c12cb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ad2e10b0-1723-4c58-bac3-5916fdea9bd0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/61302799-a9c9-4199-b949-a753b98c666a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/84fbe6bd-28c2-404c-9ff6-d7d8afba7173.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/0ef4b858-291e-4da5-892a-7d2b0a4fc104.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/013a47ff-f3c7-4187-adcb-d650e528700f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ae182f34-494f-4f57-9355-56a784fe55b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/f49e0aa6-f7ec-479f-bd20-24fb4f4963b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/0cabf49e-00c5-4750-82d6-e45d82a46e63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/e1644c8a-5890-4237-860f-9dbbef380d4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ebb5dbfd-0b85-4cc4-9e92-d30e50120e8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/2855a494-d6e5-4843-add8-567e95aeb759.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/eda9d1d4-2931-4702-954d-8e350873624b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/23f21039-1f87-4b3d-afda-9bace512b9b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/209ec679-b700-438f-a0c8-775b6cb06ec5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/dc93fc0b-11bb-4dcd-af78-3ddbb94218ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/c0bd9bc6-a212-4949-be97-d3919d660740.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/b8c96eec-42c4-4ac2-92a3-1453d6c1b97c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/372a7952-00bc-45ed-80d9-4269b42c1da2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ed26d424-5501-4b1c-8c99-efe3a233483f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/e523a1ef-e04e-4f29-b984-fa121afee10a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/f667ec84-63b2-4eb2-be44-1354eb1eaec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ea206833-1bcb-4714-a088-4105108118f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/fa1b1bc2-a9d8-4267-84c3-cb5e9d17449a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/75b86a9d-32c9-4e60-8a9c-792350ebcc42.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/81860813-cac3-49d6-9992-277ddf119d0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/cb48712b-708c-4ceb-8065-a0d03b6acc93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/762961e7-3c4c-41ae-84c8-1e6d1a24d234.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/83a90a16-96f1-4051-ab4a-d35f0c489a0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/383865d4-10c9-48e4-90a5-4cb92a589d2b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/07ef90a4-1c60-4803-95e1-61a5c425e789.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/0041d15e-5753-4fd6-a4fc-2046ec04bf7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/eec5587b-5a0c-409e-9b61-ffb5ceed84f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/12edf0b6-cda6-488f-aca0-e779775ecbf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/4a4fccef-9935-4354-980f-01ef1662ea3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/84bcc44e-15a0-47af-8a25-8f93127f7f10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/bdcb5171-382b-4682-8be6-bdb1925b7be3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/18d8ed87-e886-40c5-ac1a-92fad70634e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ea074a86-c913-4550-ad2f-8d6ab8446cf2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/c91b4f40-5573-4e0b-8b7e-a80ca288ff23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/a6b5ed66-f047-41f7-947c-f4ea58466353.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/789bd6ef-f5b1-4de2-bf52-eaa29bc4fd6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/53e4b925-8431-46d7-bf93-216eaa342fe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/82c57253-4016-4b5f-9484-4d83e4c12cb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ad2e10b0-1723-4c58-bac3-5916fdea9bd0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/61302799-a9c9-4199-b949-a753b98c666a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/84fbe6bd-28c2-404c-9ff6-d7d8afba7173.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/0ef4b858-291e-4da5-892a-7d2b0a4fc104.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/013a47ff-f3c7-4187-adcb-d650e528700f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ae182f34-494f-4f57-9355-56a784fe55b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/f49e0aa6-f7ec-479f-bd20-24fb4f4963b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/0cabf49e-00c5-4750-82d6-e45d82a46e63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/e1644c8a-5890-4237-860f-9dbbef380d4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ebb5dbfd-0b85-4cc4-9e92-d30e50120e8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/2855a494-d6e5-4843-add8-567e95aeb759.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/eda9d1d4-2931-4702-954d-8e350873624b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/23f21039-1f87-4b3d-afda-9bace512b9b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/209ec679-b700-438f-a0c8-775b6cb06ec5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/dc93fc0b-11bb-4dcd-af78-3ddbb94218ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/c0bd9bc6-a212-4949-be97-d3919d660740.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/b8c96eec-42c4-4ac2-92a3-1453d6c1b97c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/372a7952-00bc-45ed-80d9-4269b42c1da2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ed26d424-5501-4b1c-8c99-efe3a233483f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/e523a1ef-e04e-4f29-b984-fa121afee10a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/f667ec84-63b2-4eb2-be44-1354eb1eaec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/ea206833-1bcb-4714-a088-4105108118f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/fa1b1bc2-a9d8-4267-84c3-cb5e9d17449a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/75b86a9d-32c9-4e60-8a9c-792350ebcc42.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/81860813-cac3-49d6-9992-277ddf119d0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/cb48712b-708c-4ceb-8065-a0d03b6acc93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/762961e7-3c4c-41ae-84c8-1e6d1a24d234.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/83a90a16-96f1-4051-ab4a-d35f0c489a0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/383865d4-10c9-48e4-90a5-4cb92a589d2b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/07ef90a4-1c60-4803-95e1-61a5c425e789.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/0041d15e-5753-4fd6-a4fc-2046ec04bf7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/eec5587b-5a0c-409e-9b61-ffb5ceed84f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/12edf0b6-cda6-488f-aca0-e779775ecbf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/4a4fccef-9935-4354-980f-01ef1662ea3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/84bcc44e-15a0-47af-8a25-8f93127f7f10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/bdcb5171-382b-4682-8be6-bdb1925b7be3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3467/db7a6908-9e1a-42dc-a293-6f037bf9f5ff/174088/18d8ed87-e886-40c5-ac1a-92fad70634e7.jpg
 • 3
 • 2
 • 98m2
 • 78m2
 • 98m2
Réf.: TAMM03AN
Valeur de vente 267 000 €
 • 3
 • 2
 • 98m2
 • 78m2
 • 98m2
Réf.: TAMM03AN

Apartement T3 avec profits très lucratifs

Appartement très bien placé pour un investissement locatif particulièrement attractif.
Offrant un excellent rapport qualité-prix grâce à sa capacité de location durant l'été et l'hiver.
Ce grand appartement meublé, situé au 2ème et dernier étage d'un immeuble du Centre Historique d'Albufeira, a été entièrement rénové, et dispose d'une surface habitable de 98m2 avec une terrasse parfaitement aménagée en salon d'été.
Avec ses 3 chambres spacieuses, 2 salles de bains, une grande pièce de vie et une cuisine entièrement réaménagée et équipée, cette propriété offre un niveau de confort et de commodité élevé.

L'appartemnt situé à seulement 2 minutes à pied de la plage des Pêcheurs ou du Tunnel, se trouve dans le centre historique d'Albufeira, au cœur de la ville et de la fête.
Les restaurants et bars musicaux ainsi que les csupermarchés Aldi, Lidl et les transports en commun tels que les bus, Uber et les taxis sont facilement accessibles.
La présence d'un parking gratuit à proximité de la propriété est également un atout important.
En raison de son emplacement privilégié, de son intégration dans un immeuble de caractère et de la qualité de ses finitions, nous vous recommandons vivement de visiter cet appartement.
En conclusion, cet appartement super rentable à côté de la plage et dans le centre d'Albufeira est une opportunité d'investissement locatif des plus prometteuses.
Appelez nous pour plus d'informations ou pour une visite dans votre propre langue.
Nous vous aidons dans toutes vos démarches du début à la fin de votre processus d'achat.
Nous facilitons des professionnels sans barrière de la langue.

Caractéristiques de l'établissement

 • Situation centrale
 • Certification énergétique: F
 • Étages: 2
 • Courte distance à pied de la plage
 • Certification énergétique

Renseigner

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus